ALGEMENE VOORWAARDEN FANSHOP
ANDRÉ RIEU PRODUCTIONS B.V.

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en iedere overeenkomst – met uitzondering van aanbiedingen en overeenkomsten ter zake toegangsbewijzen voor een door André Rieu Productions BV georganiseerd evenement, georganiseerde reizen en dag-arrangementen – die tot stand komt tussen André Rieu Productions B.V., gevestigd te Maastricht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14625884 (hierna te noemen: “ARP”), en de klant. 

1.2. Op de aanbiedingen en overeenkomsten ter zake een toegangsbewijs voor een door ARP georganiseerd evenement zijn van toepassing de algemene voorwaarden toegangsbewijzen André Rieu Productions BV.

1.3. Op de aanbiedingen en overeenkomsten ter zake een georganiseerde reis of dagarrangement zijn van toepassing de algemene reisvoorwaarden André Rieu Travel.

1.4. De klant is degene die een aanbod op de website van ARP (www.andrerieu.com, hierna: “de website”) aanvaardt en een product of dienst in de webshop van ARP bestelt/koopt.

1.5. Deze algemene voorwaarden webshop zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar per e-mail.

1.6. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij met deze algemene voorwaarden webshop akkoord gaat. ARP behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden webshop te wijzigen.

1.7. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


2. Aanbod

2.1. Een aanbod is vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2. Bij aanvaarding van een vrijblijvend aanbod door de klant, behoudt ARP zich het recht voor het aanbod binnen de termijn van drie werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 

2.3. Mondelinge toezeggingen verbinden ARP slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2.4. Aanbiedingen van ARP gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product en/of dienst. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.

2.6. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc. die gegevens bevatten omtrent gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van ARP gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2.7. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ARP niet.

2.8. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

2.9. Bij betaling via een creditcard wordt de betaling direct afgeschreven van de rekening van de klant.

3. Overeenkomst

3.1. Een overeenkomst tussen ARP en een klant komt – onder voorbehoud van lid 2 van dit artikel – tot stand door het plaatsen van een bestelling en bevestiging van deze bestelling door ARP. Hieronder wordt verstaan het selecteren van één of meerdere producten, het opgeven van de klantgegevens en het geven van de betaalopdracht. Nadat een bestelling door ARP op haalbaarheid is beoordeeld, ontvangt de klant per e-mail een bevestiging van de bestelling. Met het versturen van de orderbevestiging wordt de bestelling definitief.

3.2. ARP behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

4. Prijs

4.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de  aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen ten gevolge van wettelijke maatregelen of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

4.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. ARP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van druk- en zetfouten.

4.3. Alle prijzen op de website zijn in Euro’s en inclusief de van toepassing zijnde belastingen.

4.4. De op de website vermelde product prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten. De van  toepassing zijnde verzendkosten worden per bestelling vermeld en apart van de product prijs in rekening gebracht.

5. Levering

5.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

5.2. Met inachtneming van de regels van de koop op afstand zal ARP bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht de overeenkomst zonder kosten en ingebrekestelling te ontbinden. Indien het product en/of de dienst niet meer leverbaar is, heeft ARP het recht de overeenkomst te ontbinden. In dat geval wordt de klant per e-mail op de hoogte gesteld.

5.3. In geval van ontbinding in de zin van het vorige lid, zal ARP het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.

5.4. Als plaats van levering geldt het adres dat door klant aan ARP kenbaar is gemaakt.

5.5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij ARP, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.6. Aan de leveringsplicht van ARP zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ARP geleverde zaken één keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het bewijs van de vervoerder, inhoudende de acceptatie dan wel weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

5.7. Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Alle  door ARP aan de klant verkochte en geleverde en/of nog  te leveren zaken blijven eigendom van ARP zolang de klant de vorderingen van ARP uit hoofde van de overeenkomst of eerdere gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan.

6.2. De eigendom van verkochte en reeds geleverde en/of nog te leveren zaken gaat pas over op de klant wanneer de klant de volledige koopprijs heeft betaald. 

6.3. Onder vorderingen zoals bedoeld in het eerste lid wordt tevens verstaan vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten zoals bedoeld in art. 3:92 BW.


7. Herroepingsrecht

7.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop (art. 7:5 BW), heeft de klant overeenkomstig de wet bij koop op afstand het recht (een deel van) de geleverde goederen gedurende een periode van veertien werkdagen na ontvangst zonder opgave van redenen te retourneren. Indien de klant de geleverde zaken na afloop van deze termijn niet aan ARP heeft terug gezonden, is de koop een feit.

7.2. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, is hij gehouden binnen de termijn van veertien werkdagen na aflevering ARP schriftelijk via customerservice@andrerieu.com op de hoogte te stellen  van de retour zending. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de geleverde zaken dient altijd aangetekend en in de originele verpakking te geschieden en komt geheel voor rekening en risico van de klant. ARP accepteert dan ook nooit rembours zendingen.

7.3. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerende. Nieuw staat betekent in deze: onbeschadigd, compleet en ongebruikt. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige andere wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit artikel. 

7.4. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de voorgaande leden, draagt ARP er zorg voor dat binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald. 

7.5. Het herroepingsrecht geldt niet voor CD’s en DVD’s en/of andere beeld- en geluidsdragers waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.

7.6 Producten kunnen retour gezonden worden naar:

André Rieu Productions BV
T.a.v. de afdeling Klantenservice
Postbus 1329
NL-6201 BH Maastricht

8. Conformiteit en garantie

8.1. ARP staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. ARP is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van zaken voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.2. De garantietermijn van ARP komt overeen met de fabrieksgarantie termijn.

8.3. De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot retourzending aan ARP) deze gebreken onmiddellijk, en uiterlijk binnen 7 werkdagen, schriftelijk te melden aan ARP via customerservice@andrerieu.com. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4. Indien de klachten van de klant door ARP gegrond worden bevonden, zal ARP de geleverde zaken kosteloos vervangen. Indien vervanging van de zaken niet mogelijk is of de vervanging slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, heeft ARP het recht  de overeenkomst conform art. 5 lid 2 en lid 3 te ontbinden en zal zij de reeds betaalde koopprijs zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen aan klant terugbetalen.

8.5. ARP is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade ten gevolge van een verkeerd, ondeugdelijke of incompleet geleverde zaak.

8.6. De garantie geldt niet indien:

a. en zolang de klant jegens ARP in gebreke is; 

b. de klant de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

c. de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de aanwijzingen van ARP en/of de gebruiksaanwijzing op de verpakking behandeld zijn;

d. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

9. Overmacht

9.1. ARP is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van ARP hoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de server, storingen in de elektriciteit, storingen in het e-mailverkeer en storingen en/of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ARP alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- en/of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3. ARP behoudt zich het recht voor in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ARP gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

9.4. Indien ARP bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. het leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. Aansprakelijkheid

10.1. ARP is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, behoudens indien deze schade te wijten is aan de opzet of grove schuld van ARP.

11. Klachten

11.1. Voor het melden van problemen of het stellen van vragen kan de klant contact opnemen met de helpdesk: customerservice@andrerieu.com 

11.2. Op klachten is het gestelde in de artikelen 8.3 en 8.4 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1. Op deze algemene voorwaarden webshop en op iedere overeenkomst die tussen de klant en ARP bestaat, is Nederlands recht van toepassing. 

12.2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen ARP en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Maastricht. ARP is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.

12.3. Bij verschil van mening tussen ARP en klant over de vertaling en/of de uitleg van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.

Maastricht, oktober 2018
A.L.M.N. Rieu
André Rieu Productions BV
BTW nr. NL 8040.71.299.B.01